โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย Version 2.0

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ข่าวสารเว็ปไซต์

ตำแหน่งงาน

ประกาศโรงพยาบาล

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2563

# ประเภทจัดซื้อ มูลค่าจัดซื้อ
1 ครุภัฑณ์การแพทย์ 1,744,555
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 150,517
3 ค่าสาธารณูปโภค 67,297
4 งานจ้าง 40,320
5 งานซ่อม 44,884
6 ยานพาหนะ 86,557
7 วัสดุการแพทย์ 1,217,899
8 วัสดุคอมพิวเตอร์ 76,920
9 วัสดุงานทันตกรรม 285,243
10 วัสดุงานบ้านงานครัว 245,398
11 วัสดุสำนักงาน 315,243
12 อื่นๆ 216,779
13 เทคนิคการแพทย์ 764,525
รวม 5,256,137 บาท