โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย Version 2.0

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ข่าวสารเว็ปไซต์

ตำแหน่งงาน

ประกาศโรงพยาบาล

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2563

# ประเภทจัดซื้อ มูลค่าจัดซื้อ
1 ครุภัฑณ์การแพทย์ 1,830,100
2 ครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์ 136,600
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 499,549
4 ค่าสาธารณูปโภค 216,906
5 งานจ้าง 229,043
6 งานซ่อม 159,712
7 ยานพาหนะ 222,247
8 วัสดุการแพทย์ 3,353,706
9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 466,880
10 วัสดุงานกายภาพบำบัด 28,550
11 วัสดุงานทันตกรรม 759,672
12 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,049,130
13 วัสดุสำนักงาน 759,463
14 อื่นๆ 635,048
15 เทคนิคการแพทย์ 1,819,638
รวม 12,166,244 บาท