รายละเอียด

เนื้อหา

สอบราคาจัดซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด

From: Admin 29 มิถุนายน 2558 18:17

ประกาศโรงพยาบาลเวียงแก่น

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด

(Serological centrifuge : Sero-fuge)


            โรงพยาบาลเวียงแก่นมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด(Serological centrifuge : Sero-fuge) ราคากลางในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 160,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

 

            เครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด         จำนวน    ๑  ชุด

             (Serological centrifuge : Sero-fuge)      

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

             ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

             ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

             ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

             ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเวียงแก่น

             ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเวียงแก่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

              6. นิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GovernmentProcurement:e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๕8 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลเวียงแก่น อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลเวียงแก่น  

อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ในวันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๕8 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.wkhos.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๖๐-๓๑๔๐ ในวันและเวลาราชการ

เกี่ยวกับข่าวนี้

Download