รายละเอียด

เนื้อหา

เครื่องอ่านแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล

From: Admin 30 มิถุนายน 2558 10:16

ประกาศจังหวัดเชียงราย
เรื่อง สอบราคาเช่า เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล
(Conputed Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์(PACS)
 

            ด้วยจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาเช่า เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล(Computed Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์(PACS) จำนวน ๑ รายการ เป็นเวลา ๒๔ เดือน เพื่อให้บริการทางด้านการพยาบาล ของโรงพยาบาลเวียงแก่น 


            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาเช่า
             ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
             ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
                 ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของจังหวัดเชียงราย
             ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดเชียงราย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 
13   กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า ได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลเวียงแก่น  
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ในวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.wkhos.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๖๐-๓๑๔๐ ในวันและเวลาราชการ


                                  ประกาศ ณ วันที่  29 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘