รายละเอียด

เนื้อหา

รพ.เวียงแก่นประกาศสอบราคา น้ำยาเคมี 18 รายการ

From: Admin 27 พฤศจิกายน 2558 14:33

ด้วยโรงพยาบาลเวียงแก่น อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก ชนิดเครื่องอัตโนมัติ จำนวน ๑๘ รายการ 

ลำดับ

รายการ

ประมาณการใช้ (test)

Sodium (Na)

2,600

Potassium (K)                                          

4,500

Chloride (Cl)                                          

2,500

Carbon dioxide (ECO2)                           

2,500

Cholesterol

3,000

Triglyceride

3,000

Direct HDL (D-HDL)

2,700

Albumin

1,200

Alkaline Phosphatase (ALP)

1,300

๑๐

ALT

1,600

๑๑

AST

1,400

๑๒

Direct Bilirubin

1,200

๑๓

Total Bilirubin

1,200

๑๔

Total Protein

1,200

๑๕

Uric acid

1,450

๑๖

Glucose

5,000

๑๗

BUN

2,300

๑๘

Creatinine

4,900

รวม

43,550 tests

๓. ราคากลาง

                      ราคากลางเป็นเงิน 783,533.50 บาท  (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบสตางค์)

              ๔. วงเงินที่จัดซื้อ

                      ใช้งบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแก่น  ปีงบประมาณ ๒๕๕9 จำนวนเงิน 783,533.50 บาท 

       (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบสตางค์)

               ๕.กำหนดส่งมอบ

                       กำหนดเวลาส่งมอบจนแล้วเสร็จภายใน  ๑ ปี โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณนับตั้งแต่

      วันถัดจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย โดยส่งมอบตามใบสั่งซื้อของโรงพยาบาล ในแต่ละเดือน

               ๖. วิธีจัดซื้อและเหตุผลที่ซื้อโดยวิธีนี้